Köszöntjük a Fenyő Miksa Könyvtár honlapján!

Jelentkezzen be, vagy ha még nem járt nálunk, regisztráljon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

Alapítóokirat

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése és 73. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. és 90. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

A l a p í t ó O k i r a t

1. Költségvetési szerv neve:
Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtára

2. Székhelye:
6449 Mélykút, Tópart 58.

3. Telephelyei:
6449 Mélykút, Tópart 58. (Művelődési Ház)
6449 Mélykút, Tópart 57/7. hrsz. (Sportcsarnok)
6449 Mélykút, Petőfi tér 2. (Fenyő Miksa Könyvtár)
6449 Mélykút, Hunyadi u. 18. (Alkotóház)

4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma, kelte:
99/1993.(IX.29.) Kt számú határozat.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
Az intézmény közfeladata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §(1) bekezdés értelmében a közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-ában és 65. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

6. A költségvetési elszámolási számla neve, száma:
Költségvetési elszámolási számla 11732174-15540801-00000000

7. Az intézmény alaptevékenysége:
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8. Törzsszáma: 540809

9. Statisztikai számjele: 15540801-9329-322-03

10. Általános forgalmi adó alanyisága:
Adóalany. Adószáma: 15540801-2-03.

11. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szarv kiadásaiban:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. Működési területe:
Mélykút város közigazgatási területe.

13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1

14. Felügyeleti szerve:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1

15. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre:
• önállóan működő költségvetési szerv.
• a költségvetési szerv pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja: Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-e.

16. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési feltételeknek megfelelő vezetőt nevez ki.

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapfeladatok ellátása tekintetében közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az. irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( megbízási jogviszony ) az irányadó.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Mélykút Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület; a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan:
Ingatlan címe: Mélykút, Tópart 58. (57/4. hrsz.)
Ingatlan címe: Mélykút, Tópart 57/7 hrsz.
Ingatlan címe: Mélykút, Petőfi tér 2. (705. hrsz.)
Ingatlan címe: Mélykút, Hunyadi u. 18 (2301. hrsz.)

19. A vagyon feletti rendelkezés joga:

A fenti vagyontárgyak feletti rendelkezési jogokat Mélykút Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során ezen Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.

Mélykút, 2010. december 21.

Kovács Tamás
polgármester

ZÁRADÉK

Az Alapító Okiratot Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2010. (XII.21.)Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 176/2009.(X.27.)Kt. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.

Készítette: [Bács-InfoCom Kft.]