Köszöntjük a Fenyő Miksa Könyvtár honlapján!

Jelentkezzen be, vagy ha még nem járt nálunk, regisztráljon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

Idelátogatóknak

A Szent Joachim templom története

Az eddigi adatok alapján Mélykút az 1572-es kamarai összeírásban szerepel először. Az ez előtti időről csak feltételezések vannak. A történelem szerint a Duna – Tisza közét a szarmata jazigok népesítették be. Krisztus születése idején már itt laktak.Priszkosz rétor – 448-ban, mikor Attilánál követségben járt – a Duna-Tisza közét homokpusztaságnak mondta, az mégsem volt lakatlan. Attila halála (453) után az avarok megjelenéséig (568) a gepidák e folyóköz urai. Az avarok uralmát Nagy Károly töri meg (778-791 és 799-803 között) és szétszórja őket. Ekkor szűnt meg a Kárpát-medence etnológiai egysége. Különböző szláv elemek rajzottak szerteszét. Ekkor következett a IX. században a honfoglalás. Így a jazigok utána hunok és az avarok is lakták a Duna-Tisza közét. A honfoglaló magyarok nem népesítették be, a folyók közét legelőnek használták. Ezért a királyi rendelkezések folytán az Alföldre, mint baromjárásul szolgáló területre Szent Lászlótól IV. Béla idejéig bessenyők és kunok települtek. Három hullámban: 1091-92-ben először főleg a Jászságot népesítik be, 1122-ben már többen kerülnek ide, de legjelentősebb a harmadik, amikor főleg és csaknem kizárólagosan az Alföldet népesítik be. Az alföldi kun település Szabadka-Szeged déli határvonalától föl Lacháza vonaláig terjedt, és csaknem az egész Homokhátságot magában foglalta. E területen a kunok fokozatosan olvadtak be a magyarságba. Így a Duna-Tisza köze a XIV század derekára már elég sűrűn lakott hely. A törökdúlás ezt a területet sanyargatta legjobban, 1550 körül behódoltatva, feldúlva csaknem teljesen elpusztítva. A török kiűzése utáni első ismert összeírás 1699-ben bemutatja, hogy a községet 21 adófizető polgár és 5 fiú lakja. A lakosság inkább állattenyésztő mint földművelő. E kis létszámú település a Rákóczi szabadságharc idején újra elnéptelenedett. A XVIII. század második évtizedében új letelepülők jöttek a történelmi Magyarország északi, keleti, nyugati megyéiből. Az 1729-es oklevél már pagus, lakott helynek tünteti föl. 1734. július 30-án Patacsics érsek főpásztori körútja és vistatioja során Mélykútra érkezik. Ez az első komolyabb okirat, amely beletekint a község életébe, ugyanakkor némi utalást is ad a múltra. ”Megszenteletlen, kb.50 font súlyú harangja a templom mellett egy törzsön függött. Patrónusa ismeretlen, noha néhány év múlva az akkori földbirtokos, a Grassalkovich család minden vita nélkül vállalta a cím mellett a terheket is. E sárral kevert sövényszerű falú, de nádfödeles és padlás nélküli kápolna a Szentháromság tiszteletére épült. A néphagyomány szerint Szentháromságnak nevezett templom, s ezzel kapcsolatosan a török idők alatti Mélykút a ma ún. Kápolna-hegyen és környékén volt. Az 1728-29 – ben újonnan települő község magja a Szt. Bertalan-templom volt. A templom a ma beépített ún. Öreg-temető helyén volt. A Czobor család kihalta után 1750-ben birtoka gróf Grassalkovich tulajdonába ment át. Grassalkovich a náddal fedett kápolna helyébe szép templomot emeltetett. A jelenlegi templom alapját 1761-ben rakták le, ezzel a község új központi magot kapott. Az idők folyamán a fejlődés ehhez alakult, ezért a község régi arculatát teljesen megváltoztatva a maivá alakította át. 1768. július 30-ra lett egészen kész a templom, de a hívek már 1764-től kezdve használták, annál is inkább, mert 1760-tól a szabadkai barátok vezetése alatt újból adminisztratúra lett. A régi templomból ma már csak a torony, a karzat meg a kőfal van meg. A régi oltárszobrok és az oltár egyéb részei a templom kriptájába kerültek. Az oltárképet is újjal cserélték fel: az új oltárképet dr. Zgama Károly plébános festette a budapesti Oberhauer céggel. Az oltárkép Szent Joachimot ábrázolja, térdén a kis Szűz Máriával. Mária a kezében almát tart, s a kép felett a következő felirat olvasható: „Potens in terra erit semen eius.” (’Hatalmas lesz a Földön az ő utóda.’) A továbbiakban a község arculatát a templom formálja. Kiemelkedő dombra építették, így alkalmas központ lett. Azzal pedig, hogy északi sarkába a plébánia lakot építették, a déli sarkon pedig a községházát, két pólus keletkezett, melyek a további települőket magukhoz vonzották. A régi templom az idők folyamán annyira szűknek bizonyult, hogy főleg nagyobb ünnepek alkalmával a hívek jó része a templom oldalához sorakozva végezte ájtatosságát. Ezért a falu lakosai 1900-ban elhatározták hogy a templomot megnagyobbítják. A templombővítési tervet Kőszeghy Antal mélykúti építőmester készítette, s Kikindai Aladár érseki mérnök hagyta jóvá. 1901 tavaszán kezdődtek a bővítési munkálatok, s még azon év augusztus havában befejezést is nyertek. A templom régi középső hajójához két mellékhajó épült jobbról és balról. Ebben az állapotában láthatják most is

HARANGOK:

1762-ben egy 108 font súlyú harangot szereztek be. Ugyanezen évben egy másikat, egy kisebbet is kapott a község. Szentháromság és a Szent Szűz megkoronáztatásának képe volt rajta. Készítette Tuhori budapesti harangöntő mester. A harangot Kalocsán szentelték meg. Szent Bertalan nevet kapta. Ezeknek a harangoknak a hollétéről nincsen tudomásunk.

A jelenlegi harangokon található feliratok, ill a harangok adatai.

Nagyharang: Nagyboldogasszony + Szent István – országfelajánlás képe (600 kg) a mélykúti római katolikus hívek adományozásából 1923 öntötte Tóth Árpád Veszprém

Középső harang: Szent Hubertusz kép szarvassal + angyali üdvözlet képe (300 kg) a mélyk. kat. hívek adakozásából 1924 öntötte Tóth Árpád Veszprém

Kisharang: nehezen olvasható felirat: (30 kg) MICH IN ……… IOSEPA SLEFA

ORGONA:

Orgonánk felirata:

„Építették 1908. évben Nagyméltóságú Városy Gyula érsek Dr. Zgama Károly plébános Alföldy Géza jegyző és Balogh László községi bíró idejében a községi pénztár költségére. Angster József és Fia Pécsett.”

A hangszert a pécsi Angster orgonagyár készítette, 17 regiszteres, két manuálos, pneumatikus tasni láda kivitelben.

Az 1908-ban elkészült orgona diszpozíciója a következő volt:

Pedál:

Violon 16’

Subbass 16’

Octavbass 8’

Cello 8’

I. manuál:

Bourdon 16’

Principál 8’

Gamba 8’

Salicional 8’

Flute Harmonique 8’

Flaute Tibia 4’

Pr. Octav 4’

Mixtura 4 sor 2 ⅔’

II manuál:

Hegedűprincipal 8’

Aeolin 8’

Vox Coelestis 8’

Pileata 8’

Zergekürt 4’

Kopulák:

I+II.

Ped+I.

Ped+II.

I+II. Sup.

I+II. Sub.

Az évek folyamán többször javították. Az első lényeges változás, az orgona elektromos fújtatásúvá tétele és egy Tremolo beépítése volt. 1957. szeptemberében egy 3 fázisú, 380 V feszültséggel működő 2 lóerős motort szereltek fel az orgona fújtatására. A munkálatokat Fittler Sándor orgona- és harmónium-készítő mester végezte.

A következő lényegi átépítés 1991-ben történet meg. Feltétlenül szükségessé vált a hangszer teljes felújítása.

Készült egy teljesen új elektromos vezérlésű játszóasztal, melyhez pedálklaviatúra és orgonapad is készült. A pedálklaviatúra párhuzamos kivitelben készült.

A szélládák felújítása, is megtörtént, hiszen a tasnik bőranyaga elöregedett, a fúvócskák egyre több problémát okoztak. Újrabőrözésüket elvégezték.

A fúvó az orgonával egyidős leveles fúvó volt. Javítása illetve felújítása helyszűke miatt nem volt lehetséges, helyette új fúvók készültek. Az I. manuál és pedálmű nagyobb, a II. manuál részére kisebb fúvó készült. A szélládák levegőellátása, a szélcsatornák átalakításával illetve új szélcsatornák készítésével oldották meg.

Az orgona sípanyaga megfelelő volt. Az összes síp kiszerelése és megtisztítása megtörtént.

A meglévő hangkép színesítését néhány sípsor átalakításával és újabb sípsorok beépítésével oldották meg. Ezek a következők voltak:

Pedál:

Celló 8’ átalakítva Korál 4’

I. manuál:

Gamba 8’ átalakítva Quint 2 ⅔’

beépítésre került Blockflőte 2’

II. manuál:

Aeolin 8’ átalakítva Éjkürt 2’

beépítésre került Acuta 1 ⅓’

Majd ezek után a 2002 februárjában történt meg az orgona tisztítása, intonálása, hangolása és I. manuáljának bővítése egy új Trombita 8 lábas sípsorral.

Az orgona átadása 2002. február 22-én történt meg. Ekkor az orgonát Leányfalusi Vilmos, mint szakértő megtekintette, kipróbálta és megállapította, hogy rendeltetésszerű használatát akadályozó hibát nem talált benne. (Az átalakításokat, javításokat Keve József orgonaépítő mester végezte el.)

A templom műemlék jellegű, barokk stílusú katolikus templom.

A SZENT JOACHIM – TEMPLOM TÖRTÉNETE

Az eddigi adatok alapján Mélykút az 1572-es kamarai összeírásban szerepel először. Az ez előtti időről csak feltételezések vannak. A történelem szerint a Duna – Tisza közét a szarmata jazigok népesítették be. Krisztus születése idején már itt laktak.Priszkosz rétor – 448-ban, mikor Attilánál követségben járt – a Duna-Tisza közét homokpusztaságnak mondta, az mégsem volt lakatlan. Attila halála (453) után az avarok megjelenéséig (568) a gepidák e folyóköz urai. Az avarok uralmát Nagy Károly töri meg (778-791 és 799-803 között) és szétszórja őket. Ekkor szűnt meg a Kárpát-medence etnológiai egysége. Különböző szláv elemek rajzottak szerteszét. Ekkor következett a IX. században a honfoglalás. Így a jazigok utána hunok és az avarok is lakták a Duna-Tisza közét. A honfoglaló magyarok nem népesítették be, a folyók közét legelőnek használták. Ezért a királyi rendelkezések folytán az Alföldre, mint baromjárásul szolgáló területre Szent Lászlótól IV. Béla idejéig bessenyők és kunok települtek. Három hullámban: 1091-92-ben először főleg a Jászságot népesítik be, 1122-ben már többen kerülnek ide, de legjelentősebb a harmadik, amikor főleg és csaknem kizárólagosan az Alföldet népesítik be. Az alföldi kun település Szabadka-Szeged déli határvonalától föl Lacháza vonaláig terjedt, és csaknem az egész Homokhátságot magában foglalta. E területen a kunok fokozatosan olvadtak be a magyarságba. Így a Duna-Tisza köze a XIV század derekára már elég sűrűn lakott hely. A törökdúlás ezt a területet sanyargatta legjobban, 1550 körül behódoltatva, feldúlva csaknem teljesen elpusztítva. A török kiűzése utáni első ismert összeírás 1699-ben bemutatja, hogy a községet 21 adófizető polgár és 5 fiú lakja. A lakosság inkább állattenyésztő mint földművelő. E kis létszámú település a Rákóczi szabadságharc idején újra elnéptelenedett. A XVIII. század második évtizedében új letelepülők jöttek a történelmi Magyarország északi, keleti, nyugati megyéiből. Az 1729-es oklevél már pagus, lakott helynek tünteti föl. 1734. július 30-án Patacsics érsek főpásztori körútja és vistatioja során Mélykútra érkezik. Ez az első komolyabb okirat, amely beletekint a község életébe, ugyanakkor némi utalást is ad a múltra. ”Megszenteletlen, kb.50 font súlyú harangja a templom mellett egy törzsön függött. Patrónusa ismeretlen, noha néhány év múlva az akkori földbirtokos, a Grassalkovich család minden vita nélkül vállalta a cím mellett a terheket is. E sárral kevert sövényszerű falú, de nádfödeles és padlás nélküli kápolna a Szentháromság tiszteletére épült. A néphagyomány szerint Szentháromságnak nevezett templom, s ezzel kapcsolatosan a török idők alatti Mélykút a ma ún. Kápolna-hegyen és környékén volt. Az 1728-29 – ben újonnan települő község magja a Szt. Bertalan-templom volt. A templom a ma beépített ún. Öreg-temető helyén volt. A Czobor család kihalta után 1750-ben birtoka gróf Grassalkovich tulajdonába ment át. Grassalkovich a náddal fedett kápolna helyébe szép templomot emeltetett. A jelenlegi templom alapját 1761-ben rakták le, ezzel a község új központi magot kapott. Az idők folyamán a fejlődés ehhez alakult, ezért a község régi arculatát teljesen megváltoztatva a maivá alakította át. 1768. július 30-ra lett egészen kész a templom, de a hívek már 1764-től kezdve használták, annál is inkább, mert 1760-tól a szabadkai barátok vezetése alatt újból adminisztratúra lett. A régi templomból ma már csak a torony, a karzat meg a kőfal van meg. A régi oltárszobrok és az oltár egyéb részei a templom kriptájába kerültek. Az oltárképet is újjal cserélték fel: az új oltárképet dr. Zgama Károly plébános festette a budapesti Oberhauer céggel. Az oltárkép Szent Joachimot ábrázolja, térdén a kis Szűz Máriával. Mária a kezében almát tart, s a kép felett a következő felirat olvasható: „Potens in terra erit semen eius.” (’Hatalmas lesz a Földön az ő utóda.’) A továbbiakban a község arculatát a templom formálja. Kiemelkedő dombra építették, így alkalmas központ lett. Azzal pedig, hogy északi sarkába a plébánia lakot építették, a déli sarkon pedig a községházát, két pólus keletkezett, melyek a további települőket magukhoz vonzották. A régi templom az idők folyamán annyira szűknek bizonyult, hogy főleg nagyobb ünnepek alkalmával a hívek jó része a templom oldalához sorakozva végezte ájtatosságát. Ezért a falu lakosai 1900-ban elhatározták hogy a templomot megnagyobbítják. A templombővítési tervet Kőszeghy Antal mélykúti építőmester készítette, s Kikindai Aladár érseki mérnök hagyta jóvá. 1901 tavaszán kezdődtek a bővítési munkálatok, s még azon év augusztus havában befejezést is nyertek. A templom régi középső hajójához két mellékhajó épült jobbról és balról. Ebben az állapotában láthatják most is

HARANGOK:

1762-ben egy 108 font súlyú harangot szereztek be. Ugyanezen évben egy másikat, egy kisebbet is kapott a község. Szentháromság és a Szent Szűz megkoronáztatásának képe volt rajta. Készítette Tuhori budapesti harangöntő mester. A harangot Kalocsán szentelték meg. Szent Bertalan nevet kapta. Ezeknek a harangoknak a hollétéről nincsen tudomásunk.

A jelenlegi harangokon található feliratok, ill a harangok adatai.

Nagyharang: Nagyboldogasszony + Szent István – országfelajánlás képe (600 kg) a mélykúti római katolikus hívek adományozásából 1923 öntötte Tóth Árpád Veszprém

Középső harang: Szent Hubertusz kép szarvassal + angyali üdvözlet képe (300 kg) a mélyk. kat. hívek adakozásából 1924 öntötte Tóth Árpád Veszprém

Kisharang: nehezen olvasható felirat: (30 kg) MICH IN ……… IOSEPA SLEFA

ORGONA:

Orgonánk felirata:

„Építették 1908. évben Nagyméltóságú Városy Gyula érsek Dr. Zgama Károly plébános Alföldy Géza jegyző és Balogh László községi bíró idejében a községi pénztár költségére. Angster József és Fia Pécsett.”

A hangszert a pécsi Angster orgonagyár készítette, 17 regiszteres, két manuálos, pneumatikus tasni láda kivitelben.

Az 1908-ban elkészült orgona diszpozíciója a következő volt:

Pedál:

Violon 16’

Subbass 16’

Octavbass 8’

Cello 8’

I. manuál:

Bourdon 16’

Principál 8’

Gamba 8’

Salicional 8’

Flute Harmonique 8’

Flaute Tibia 4’

Pr. Octav 4’

Mixtura 4 sor 2 ⅔’

II manuál:

Hegedűprincipal 8’

Aeolin 8’

Vox Coelestis 8’

Pileata 8’

Zergekürt 4’

Kopulák:

I+II.

Ped+I.

Ped+II.

I+II. Sup.

I+II. Sub.

Az évek folyamán többször javították. Az első lényeges változás, az orgona elektromos fújtatásúvá tétele és egy Tremolo beépítése volt. 1957. szeptemberében egy 3 fázisú, 380 V feszültséggel működő 2 lóerős motort szereltek fel az orgona fújtatására. A munkálatokat Fittler Sándor orgona- és harmónium-készítő mester végezte.

A következő lényegi átépítés 1991-ben történet meg. Feltétlenül szükségessé vált a hangszer teljes felújítása.

Készült egy teljesen új elektromos vezérlésű játszóasztal, melyhez pedálklaviatúra és orgonapad is készült. A pedálklaviatúra párhuzamos kivitelben készült.

A szélládák felújítása, is megtörtént, hiszen a tasnik bőranyaga elöregedett, a fúvócskák egyre több problémát okoztak. Újrabőrözésüket elvégezték.

A fúvó az orgonával egyidős leveles fúvó volt. Javítása illetve felújítása helyszűke miatt nem volt lehetséges, helyette új fúvók készültek. Az I. manuál és pedálmű nagyobb, a II. manuál részére kisebb fúvó készült. A szélládák levegőellátása, a szélcsatornák átalakításával illetve új szélcsatornák készítésével oldották meg.

Az orgona sípanyaga megfelelő volt. Az összes síp kiszerelése és megtisztítása megtörtént.

A meglévő hangkép színesítését néhány sípsor átalakításával és újabb sípsorok beépítésével oldották meg. Ezek a következők voltak:

Pedál:

Celló 8’ átalakítva Korál 4’

I. manuál:

Gamba 8’ átalakítva Quint 2 ⅔’

beépítésre került Blockflőte 2’

II. manuál:

Aeolin 8’ átalakítva Éjkürt 2’

beépítésre került Acuta 1 ⅓’

Majd ezek után a 2002 februárjában történt meg az orgona tisztítása, intonálása, hangolása és I. manuáljának bővítése egy új Trombita 8 lábas sípsorral.

Az orgona átadása 2002. február 22-én történt meg. Ekkor az orgonát Leányfalusi Vilmos, mint szakértő megtekintette, kipróbálta és megállapította, hogy rendeltetésszerű használatát akadályozó hibát nem talált benne. (Az átalakításokat, javításokat Keve József orgonaépítő mester végezte el.)

A templom műemlék jellegű, barokk stílusú katolikus templom.

Oldalak: 1 2

Készítette: [Bács-InfoCom Kft.]